Harcon

harcon

Aqreqatlı Zəmin Sərtləşdirici. HARCON, sement əsaslı, aqreqatlı, orta və ağıryükləraltında işlənə biləcək, yenicə pərdahlanmış beton üzərinə toz halında səpilərək tətbiq edilən istifadəyə hazır beton səth sərtləşdirici materialdır.

Üstünlükləri

 • Yeni pərdahlanmış betonun üzərinə asanlıqla vurulur.
 • içindəki modifikasiyalı polimerlərin olması sayəsində, tətbiq olunduğu döşəmə betonun suyunu özünə çəkərək pərdahlanmadan sonra, betonun tərkib hissəsi olur.
 • Tətbiq olunduğu səth, normal beton səthdən 2-4 dəfə çox aşınmaya davamlı olur.
 • Tərkibində xüsusi ölçülü qum dənələri vardır.
 • Donma-ərimə dövrünə dözümlüdür.
 • Donmaya mane olan duzlara qarşı dözümlüdür.

 

 

 

Texniki xüsusiyyətlər cədvəli

Materialın tərkibi Modifikasiyalı polimer, aqreqat və xüsusi sement
Rəngi Boz, qırmızı, yaşıl, natural
Təzyiqə müqaviməti 28 gün 75-80 N / mm2
Aşınma dözümlülüyü (Böhmemetoduilə) 6.8 snf/50 mm
Aşınma dözümlülüyü 67 mm3 (1OO çevrimdə)

►Tətbiq Sahələri

 • Daxili və xarici məkanlar
 • İstehsal döşəmələri
 • Anqarlar və mexaniki emalatxanalar
 • Qaraj və avtopark yerləri
 • Rezin təkərli hərəkətin olduğu - anbarlar, yükləmə və boşaltma sahələri kimi yerlər

► Tətbiq Qaydası
Zəmin sərtləşdirici tətbiq olunacaq beton və ya şapın dizaynı, şərait yüklərinə və zəmin şərtlərinə görə layihələndirilməlidir. Zəmin sərtləşdirici tətbiqi, layihələnmiş beton və ya şapın aşınma, tozlanma, zərbə dözümlüyünü beto-nun üst qatında artırmaq məqsədlidirvə betonun təzyiq, dartılma-əyilmə dözümlülüyünə heç bir təsiri yoxdur. Xətalı layihə və tətbiq, servis yükləri altında şap betonda çatlar yaradarsa, eyni problemlər zəmin sərtləşdirici üzərində də yaranacaq. 

HARCON zəmin sərtləşdirici aşağıda qeydlərə uyğun layihələndirilərək tətbiq olunmalıdır:1. Birbaşa torpağın üzərində olan beton və ya şapa
2. Daşıyıcı BAdöşəmə üzərinə
a. Üzən şap üzərinə
b. Monolitikşap üzərinə

► Qablaşdırma
25 kq-lıq polietilen tərkiblİ kağız kisə.

► Səth Hazırlığı və Tətbiq
Mövcud olan betonun üzərinə şap betonu tökülərək HARCON zəmin sərtləşdirici tətbiq edildikdə, beton səthi təmiztəndikdən sonrə, layihəyə əsəsən üzən və ya monolitik şəp tətbiqi seçilməlidir. Səthin lazımi yerləri müxtəlif üsullarla nahamarlandırılaraq sement şərbəti olan qat götürülməlidir. Beton səth HARCON tətbiqindən 1 gün əwəl səthda su qalmamaq sərti İlə suya doymus olmalıdır. Tətbiqdən əwəl layihəyə uyğun olaraq anolar kvadrat şəkildə təşkil edilməlİ, çat kontrol aralıqları müəyyən edilməlİ və şap tökülməsi buna əsasən həyata keçirilməlidir. Anolartəşkil edilirkən qutu profillər istifadə olunarsa, sabitlənmədə istifadə olunan qarışıq, şap töküldükdə sökülməlidir. Şap betonu töküldükdə, divarvə kolonlərdan, 1 sm-ə yəxın ekstrude lövhələr istifada olunaraq ayrılmalı və şap betonun fəaliyyət göstərməsinə şərait yaradan bir boşluq yaradılmalıdır. Bu, şapın çatlamadan sərbəst genişlənib yığışmasına imkan verir. 

Tətbiq başa çatdıqdan sonra, buraxılan boşluqlar poliuretan mastiklərlə doldurulmalıdır. $ap beton kənarlarının düzgün çıxması üçün ano qəübləri hər istifadədən əwəl yaxşıca təmizlənməlidirvə qəlib əyırıcı istifadə olunmalıdır. Şəp betonu tökülərkən istifəda olunan ano qəlibləri dizayn olunmuş şap hündürlüyündə olmalıdır. Istifadə olunacaq qəliblərin keçirməlİ olması, yük altındakı betonun soyuq aralıqlardan çökərək ayrılmasına mane olacaq. Anolararasındakı keçid dəmirlərinin istifadə olunması şap betonun üfüqi hərəkətdə olmasının qarşısını alacaq, istifadə olunacaq mastik üzərinə ağırlıq salmayacaq və bununla da mastik ömrü uzanmış olacaq.

► Pas Payı
layihəyə əsasən istifadə olunacaq polad konstruksiya xüsusi məsafə Ipas payıl buraxı-laraq yerinə yerləşdirilməlidir. Konstruksiyalar döşəməyə pas payı buraxılmadan ye-ləşdirilərsə, konstruksiya İlə şap betonu arasında hər hansı bir bağlayıcı olmayacağından betonun çəkmə gərilmələrinə mane ola bilməyəcək, və nəticədə yük altındakı anolar çatlayacəq. Konstruksiyə tək qat istifadə olunduğu zaman betonun qalınlığının ortasınə döşənməlidir.

► Konstruksiya
Dəmir konstruksiya anolann hüdudlanndan kənarə çıxmamalıdır. Dəmir konstruksiyə həsir poladla tətbiq ediləcəksə, həsir poladlar bir-birinin üstünə keçirilərək döşənməlidir. Yük altındakı döşəmədə meydana gələcək şəkil və yerdəyişmələrin, betonda çətlar yaratmadan kontrol edilə bilməsi Uçün çat və soyuq kontrol aralıqları təşkil edilməlidir. Bu aralıqlardakı hərəkətlərin, sadəcə üfüqi və istənilən istiqamətdə olması üçün, kons-truksiyası döşənən anolardan kənara aralıq konstruksiyaları çıxarılmalı və bu dəmirlər mövcud anoların dəmirlərinə bağlanmalıdır. Aralıq konstruksiyalarının anonun kənənn-da qəlan hissələrinə xortum və ya pləstik boru keçirilərək digər əna təşkil edilməlİ və digər anonun betonu bu şəkildə tökUlməlidir. Bu tətbiq anoların hərəkəti zamanı, soyuq dərzlərin şaqulİ və üfüqi hərəkətlərinə mane olacaqdır.

► Astar
Monolitik şap tətbiqində köhnə və təzə beton arasında yapışqanlığı artırmaq üçün beton tökmə işlərinə başlamazdan əwəl, nahamarlanmış köhnə beton səthinə epoksi əsaslı yapışdırıcı ya da P.C.C. (Polymer Cement Concrete) yapışqanlığı artıran POlATEX astarı tətbiq olunmalıdır. Üzən şap tətbiqlərində köhnə beton üzərinə polietilen örtüklər sərilərək töküləcək şap betonun köhnə betona yapışmasının qarşısı alınmalıdır.

► Sərfiyyat
Istifadə məqsədi və yükdən asılı olaraq 4-8 kq/m2. Açıq rəng tətbiqlərində 7 kq kq/m2-dən az istifadə olunmalıdır.

► Alətlərin Təmizlənməsi
istifadədən sonra, alət və avadanlıqlartəmiz su ilə yuyulmalıdır. HARCON bərkidikdən sonra, ancaq mexaniki yolla təmizlənə bilər.

► Betonun Tökülmesi
layihəyə uyğun olaraq müəyyən edilən anolara görə qəlibləryerləşdirilməlidir. Beton tökülməsinə keçmədən HARCON torbaları, layihədə təyin olunmuş sərfiyyatlara uyijun şəkildə ano kənarlarına düzülməlidir. HARCON tətbiq olunacaq şaplann qalınlığı 7 sm-dən çox, su/sement nisbəti 0.45-dən çox və beton markası ən az C 25 olmalıdır. Anoların arasına beton töküldükdə vibrasiyalı mastardan istifadə edilərək beton sıxışdırılmalıdır. Betonun səthinə su çıxmazdan əwəl kontrol mastarı və taxta mala istifadə edilərək lazım olan düzəlişlər olunur. Beton səthinə çıxan su, uzun taxta mastarla süpürülərək təmizlənməlidir.

► Tətbiq Qaydası
Tətbiq apəntəcaq ənodə istifadə olunan miqdərdə zəmin sərtləşdirici kənara düzül-məlidir. Tətbiq aşağıda açıqlanan şəkildə aparılmalıdır.Sapmə tətbiqindən əwəl ano kənarlarında aralıqlar boyunca, təxminən 5x5 sm-ə qədər üçkünc şəkildə beton mala İlə alınır. Alınmış betonun yerinə çox az miqdarda su İlə qarışıq hala gətirilmiş HARCON mala İlə tətbiq olunmalıdır. Bu metod aralıq kənarlarının yük altındakı qırılmaların qərşısını alır. Zəmin sərtləşdirici tərkibindəki aqreqatlannın bir-birindən ayrılmaması üçün tətbiq zamanı uzaq məsafələrdə səpilməməlidir. Hava şəraitinə əsasən beton üzərinə çıxdıqda, 0.5 - 1.5 sm dərinliyində ayaq izi qalana qədər bərkidikdən sonrə tətbiqə başlamaq lazımdır.

Material, ano Uzərinə topa-topa deyil, homogen olaraq səpilməlİ və yayıcı alət vasitəsilə düzəldilməlidir. Əgər material topa-topa ano səthinə tökülüb yayıcı alətləyayılırsa, İlktökülən materialın daha qalın qaldığı yerdə, çox mate-rial qazılaraq səthdən təmizlənməlidir. İlk mərhələdə ümumi sərfiyyatın 2/3 hissəsi beton üzərinə səpilir yəyıcı alət yəxud də avadənlıqlə hamarlanır. Yayılən məteriəlın betonun suyunu alaraq namlənmasini Irəng dəyişdirməsini] gözləmək lazımdır. Zəmin sərtləşdirici lazım olduğu qədər disk pərdahlayıcı Ivertalyotl vasitəsilə pərdahlanmalı, betonla birləşməlidir.

Daha sonra qalan material birinci mərhələdə olduğu kimi beton səthinə yayılmalı və eyni işlər təkrarlanmalıdır. Disk pərdah tətbiq olunarkən əwəlki anonun üzərinə daşan zəmin sərtləşdirici material davamlı olaraq şpatellə təmizlənməlİ-dir. Əks halda iki ano arasında hündürlük fərqi və kobud aralıq görüntüsü meydana çıxə bilər. Qabə pərdah işindən sonra, incə pərdah işinə başləməq lazımdır. incə pər-dah bıçaqla tətbiq olunur. Bıçaq pərdah işi arzu olunan parlaqlıq əlda edilənə qədər davam etməlidir.Zəmin sərtləşdirici tətbiqi başa çatdıqdan sonra, büzüşmə (rötrel çatlannın meydana gəlməməsi və səthin tozlanmaması üçün kür materialı ICONCURE] vurulmalıdır. Beləliklə, HARCON -dan gözlənilən keyfiyyət əldə edilmiş olar. Kür materiəlı tətbiqiyazvəyə qışfəslindən əsılı olmayərəq edilməlidir. Kürmateriəlseçimi üçün PACİFİC YAPI KİMYASAllARI texniki servisinə müraciət olunması məsləhətdir.

Beton kifayət qədər bərkidikdən sonra, anoların birləşmə yerləri ən az 4mm endə kəsilərək aralıqlar əmələ gətirilməlidir. Əmələ gətirilmiş aralıqlar, aralıqlardan yaranan sınma və tozlanmaların meydana gəlməsinə mane olmaq üçün poliuretan tərkiblİ mastiklərlə doldurulmalıdır. Zəmin sərtləşdirici tətbiqi, betonun keyfiyyətinə, növünə, hava və məkan şəraitlərinə görə zaman təyini İlə həyata keçirilir. Isti havalarda tətbiqin sürəti artır, soyuq havalarda isə əksinə. Tətbiq apanlarkən betonun bərkimə mərhələ-lərinə diqqat edilməlidir.

► Diqqət Edilməlidir
Tətbiq həyata keçirilərkən şərait və səth temperaturu +5°C -dən az və +35 °C-dən çox olmamalıdır. • Zəmin sərtləşdirici tətbiqləri professionallar tərəfindən həyatə keçirilməlidir. • Zəmin sərtləşdiricilər sadəcə tətbiq olunacaq səthin aşınma və zərbəyə dözümlülüyü artırmaq üçün istifədə edilir. Tətbiq olunacaq betonun mexaniki daya-nıqlığına ləyilmə, çəkmə va təzyiql heç bir təsiri yoxdur. Bu səbəbdən də betonun dizaynı betona təsir edə biləcək mexaniki yüklərə görə təyin olunmalıdır. • HARCON vurulacaq şapların qalınlığı 7 sm-dən çox olmalı, su/ sement nisbəti isə 0.45 dən çox və beton sinfi isə ən azı C 25 olmalıdır.

► Saxlama Şərti və Saxlama Müddəti
Açılmamış orijinal qablaşmada, sərin və quru şəraitdə dondan qorunaraq anbar-lanmalıdır. Qısa müddətlİ anbarda saxlandıqda maks. 3 palet üst-üstə qoyula bilərva ilk qoyulan İlk də götUrülməlidir. Düzgün anbarlama şərtlərinə əsasən istehsai tarixindən etibarən 12 aydır. Açılmış torbalar ağzı bafjlı şəkildə saxlanaraq 7 gün ərzində istifadə olunmalıdır.

► Təhlükəsizlik Tədbirləri
Tətbiq zamanı iş və sağlamlıq şərtlərinə uyğun iş geyimi, qoruyucu əlcək və eynəkdən istifadə edilməlidir. Anbarda və ya istifadə zamanı tərkiblər dəriyə və gözə təmas etməməlİ, təmas etdikdə isə bol su və sabunla yuyulmalı, organizmə udulduqda isə, dərhal həkimə müraciət olunmalıdır. Qida məhsulları materiallartətbiq edilən sahələrdə Imamalı, uşaqlann əlləri çatmayacaq yerlərdə saxlanmalıdır.